REIVINDICACIONS

Nova classificació professional

Reivindiquem

Malgrat comptar amb la titulació de Grau Universitari, les infermeres i fisioterapeutes continuem patint discriminació, enfront d'altres professionals que tenen el mateix nivell de titulació, per a l'accés a llocs de decisió i gestió en els centres sanitaris, així com per al lideratge en recerca i investigació

La raó principal en la qual SATSE fonamenta la reivindicació d'un Grup A sense subgrups, es basa en la consideració que la nova classificació professional que va establir l'EBEP en l'article 76, no és coherent ni respecta la nova estructura de les titulacions universitàries implantada després del procés de Bolonya. L'article divideix el Grup A en subgrup A1 i subgrup A2. Això no s’adiu a l'actual esquema de titulacions universitàries equiparades a Grau, si no a l'antiga diferenciació entre les titulacions universitàries de llicenciat i diplomat.

Avui, les infermeres i fisioterapeutes romanen en el grup de classificació professional A2, repercutint negativament en el seu desenvolupament i progrés professional.

L'Administració, amb la seva interpretació, col·labori a fer més gran l'escletxa laboral de gènere d'un col·lectiu que és majoritàriament femení (gairebé un 90%) que compta amb una formació universitària, solvent i equiparada en crèdits a altres disciplines del sector (Psicologia, Física, Química, Biologia...). Amb aquestes titulacions comparteixen, a més, la possibilitat d'accedir a una Formació Sanitària Especialitzada

Milers de professionals, automàticament i per la via dels fets, són directament adscrits a un subgrup de classificació, que clarament no correspon.

Malgrat això i sense tenir en compte la literalitat de l'article 76, milers de professionals, automàticament i per la via de fet, són adscrits a un subgrup de classificació, que atès el nivell real de responsabilitat de les seves funcions actuals i via d'accés a l'ocupació pública, no els-hi correspon.

A més hi ha una deficient regulació del règim jurídic dels llocs públics de l'Administració. Tot i que hauria de ser la mateixa convocatòria del lloc la que determini els requisits que han de reunir els professionals interessats (bé de formació o de pertinença a un subgrup o grup de classificació).

La realitat és que tradicionalment els llocs d'alt nivell estan reservats o adjudicats a antics "llicenciats" i en la pràctica s'impedeix l'accés a la resta de graduats universitaris que històricament havien estat diplomats.

Proposem

Eliminar els subgrups A1 i A2, donant lloc a un únic Grup A sense subgrups, sense discriminació

Continuar en el subgrup A2 comporta per a les infermeres i fisioterapeutes, una clara discriminació en aspectes com l'accés a llocs relacionats amb la gestió/direcció d'alt nivell, presa de decisions, lideratge, grups de recerca/docència, gerència en centres sanitaris, accés a capacitacions específiques del nostre sector (per ex. Expert en protecció contra les radiacions ionitzants del Consell de Seguretat Nuclear, i no només poder obtenir el diploma d'"operador", cosa que ens equipara al personal tècnic de formació professional), etc.

Tot això evidencia una agressió directa al desenvolupament i a la dignitat professional que, sens dubte, es mereixen Infermeria i Fisioteràpia, i que necessita una resposta positiva de l'Administració, sent el nostre deure com a sindicat impulsar que això tingui lloc com més aviat millor.

Per tot això, en SATSE apostem per modificar l'article 76 de l'EBEP eliminant els subgrups A1 i A2, donant lloc a un únic Grup A sense subgrups. Una proposta que considerem integradora amb altres professions Universitàries (pot ser punta de llança de la resta d'antigues diplomatures) i dona valor a totes les Infermeres i fisioterapeutes, considerant iguals a les graduades i equivalents.

Accions

L’any 2022 iniciem una estratègia general d'actuació per a reclamar al Govern que acabi amb la "injusta discriminació" que pateixen els infermers i fisioterapeutes respecte a d’altres professionals sanitaris, i possibiliti la seva classificació en el Grup A sense subgrups. 

Pressió
Hem portat a les diferents meses i òrgans de negociació amb les administracions públiques la nostra demanda d'aconseguir un únic Grup A, sense subgrups. També hem traslladat aquesta demanda al Ministeri de Sanitat, a les conselleries de Salut i als partits polítics amb la intenció que facin possible el canvi normatiu necessari.

Jornades
Hem celebrat jornades en les diferents comunitats en les quals abordem la problemàtica existent al no poder les infermeres i fisioterapeutes pertànyer al Grup A, quan són titulats universitaris de Grau, igual que altres professionals que treballen en el nostre sistema sanitari que sí que tenen aquesta classificació. A l'actualitat, les infermeres i fisioterapeutes ens trobem en el Grup A2. 

Els experts i professionals presents en les jornades han coincidit amb la urgent necessitat que el Govern modifiqui l'article 76 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP) per a eliminar la vigent divisió en subgrups A1 i A2 en el Grup A, i que les infermeres i fisioterapeutes, pertanyin al Grup A, sense subgrups. 

En els centres
Hem distribuït cartells i els nostres companys en els centres sanitaris i seus han informat els professionals interessats en la necessitat de fer un pas endavant i aconseguir una classificació professional a l’alçada de la nostra formació, qualificació i competències. 
 
A les diferents mobilitzacions i concentracions que hem realitzat recentment s’ha reclamat que les infermeres i fisioterapeutes pertanyin al Grup A, sense subgrups, i que s'acabi així amb una injusta i anacrònica situació.

Denúncia a la UE
Hem comparegut davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu perquè la legislació espanyola manté criteris de desigualtat i discriminació a les nostres professions, eminentment femenines, cosa que augmenta les diferències per gènere a l’àmbit laboral i impedeix, a efectes pràctics, el nostre desenvolupament professional. Ens impossibilita, per exemple, per a les convocatòries d'alt nivell de responsabilitat i decisió. 

Título

Título
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.