Avís legal

El present document té per finalitat regular les normes d'ús i salvaguardar la protecció dels usuaris de la web www.satse.es
Informació general

En compliment amb el deure d'informació disposat en la Llei 34/2022 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (*LSSI-CE) d'11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:

La titularitat d'aquest lloc web, satse.es, l'ostenta el SINDICAT D'INFERMERIA *SATSE, proveït de CIF: G-28584035, i inscrit en el Servei de Dipòsits d'Estatuts de l'actual Subdirecció General de Relacions Laborals, el 2 de febrer de 1979, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: c/ Cuesta de Santo Domingo núm. 6, 28013 de Madrid.
Telèfon: 914547236
Email: satse@satse.es

Termes i condicions generals d'ús

L'objecte de les condicions: El lloc web

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, condicions) és regular l'accés i la utilització del lloc web, entenent-se com a tal l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estètica com de manera dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació (d'ara endavant, continguts); i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi a les persones usuàries (d'ara endavant, serveis).

*SATSE es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense prèvia avís, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell poguessin estar incorporats. Les persones usuàries reconeixen i accepten que en qualsevol moment *SATSE pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el lloc web o l'accés a aquests.

L'accés al lloc web per les persones usuàries té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que aquestes hagin de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d'això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat la persona usuària.

Accés i navegació en el lloc web: exclusió de garanties i responsabilitat

SATSE no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels continguts o serveis. *SATSE farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un mal al sistema informàtic (programari o maquinari) de la persona usuària. En cap cas *SATSE serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

*SATSE tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se a les persones usuàries per un ús inadequat d'aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Protecció de dades personals

La política protecció de dades del Sindicat d'Infermeria pot ser consultada en aquesta mateixa web.  

Política d'enllaços

S'informa que el lloc web de *SATSE posa o pot posar a la disposició de les persones usuàries mitjans d'enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que els permeten accedir a llocs webs pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el lloc web té per objecte facilitar a la persona usuària la cerca i l'accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d'aquests.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals pugui accedir per mitjà dels enllaços.

*SATSE en cap cas revisarà controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

*SATSE no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per *SATSE i que siguin enllaçats en aquest lloc web.

La persona usuària o tercer que realitzi un enllaç des d'una pàgina web d'un altre lloc web diferent al de *SATSE, haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció, totalment o parcialment, de cap dels continguts i/o serveis del lloc web sense autorització expressa de *SATSE.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de *SATSE, ni sobre els continguts i/o serveis d'aquest.
  • A excepció de l'enllaç, el lloc web en el qual s'estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, del lloc web de *SATSE, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de *SATSE.
  • L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre *SATSE i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de *SATSE dels continguts, serveis i/o activitats, oferts en aquest lloc web, i viceversa.

 

Propietat intel·lectual i industrial

*SATSE per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, sons, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa el la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de *SATSE.

La persona usuària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de *SATSE. Podrà visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. No obstant això, no podrà suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

En cas que la persona usuària o tercer consideri que qualsevol de les condicions del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a *SATSE a través de les dades de contacte d'apartat INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

*SATSE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presenti condicions.

La relació entre les persones usuàries i *SATSE es regiran per la normativa vigent i l'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l'aplicació d'aquestes condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals de Madrid.

Exclusió de garanties i responsabilitat

*SATSE no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels productes o serveis posats a la disposició de l'usuari/a, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

El Sindicat d'Infermeria no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el programari o maquinari d'els/les usuaris/as o persones que visitin les pàgines, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'aquests.

*SATSE no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa *SATSE no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts del seu/s pàgina/s web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a titulo enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers.

El Sindicat d'Infermeria no s'obliga a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a la disposició de l'usuari/per tercers allotjats fora de la web de *SATSE, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis. L'usuari/a respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que *SATSE pogués sofrir a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari/a, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

Salvaguarda de les normes d'ús

Si una de les estipulacions de les presents normes d'ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions es mantindran en els termes acordats. *SATSE es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes normes d'ús es regeixen per la Llei Espanyola. *SATSE i els/as usuaris/as, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, en el seu cas, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Madrid capital. Constitueix aquest contracte l'expressió completa i íntegra de l'acord entre *SATSE i el/la usuari/a, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.

  • Titular: SATSE
  • Adreça: Cuesta de Santo Domingo nº 6, 28013 de Madrid.
  • Contacte: 91 559 58 50 / satse@satse.es
  • Dades Registrals: el Sindicat d'Infermeria (SATSE) va dipositar els seus Estatuts i Actes de Constitució amb data 2 de Febrer de 1.979, sent inscrit amb el núm. 1.690 adquirint personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar el dia 23 de Febrer de 1.979 en virtut del que es disposa en l'art. 3 de la Llei 19/1977.
  • CIF: G - 28584035