Política de Privacitat

El present document té per finalitat regular les normes d'ús i salvaguardar la protecció dels usuaris de la web www.satse.es
Política de Privacitat i Protecció de dades

Respectant el que s'estableix en la legislació vigent, el SINDICAT D'INFERMERIA SATSE (d'ara endavant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).
 • La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollits en SINDICAT D'INFERMERIA SATSE és: SINDICAT DE ENFERMERIA SATSE, proveïda de NIF: G28584035 i inscrit en el Servei de Dipòsits d'Estatuts de l'actual Subdirecció General de Relacions Laborals, el 2 de febrer de 1979, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: C/ Cuesta de Santo Domingo núm. 6 28013 de Madrid
Telèfon de contacte: 914547236
Email de contacte: satse@satse.es

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que s'estableix en el RGPD i la LOPD-*GDD, l'informem que les dades personals recaptades per SINDICAT D'INFERMERIA SATSE, mitjançant els formularis facilitats en les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre SINDICAT D'INFERMERIA SATSE i la persona usuària, així com mantenir la relació que s'estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol·licitud o consulta d'aquest.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

 

El tractament de les dades personals de la persona usuària se sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: s'oferirà a la persona usuari informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de la persona usuària durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

 

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en SINDICAT D'INFERMERIA SATSE són tant dades identificatives com categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

S'entenen com a categories especials de dades personals aquells que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física.

Base legal per al tractament de les dades personals

SATSE és una organització que es regeix per la Llei orgànica de Llibertat Sindical i pels seus Estatuts; estant subjecta al mandat constitucional de “contribuir a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que són propis” quant a sindicat de treballadors.

Dins de les seves activitats legítimes - que inclouen totes aquelles que, d'acord amb la Constitució, la llei i la doctrina del tribunal constitucional, conformen el dret fonamental de la llibertat sindical – SATSE duu a terme tractament de dades personals de les persones afiliades, i altres persones amb les quals es relaciona sobre la base del recollit en els articles 5, 6, 8 i 9 dels seus Estatuts.

“Article 5.- El Sindicat d'Infermeria té com a principis bàsics els següents:

 1. Es defineix com un Sindicat estrictament professional, independent i progressista, respectant el pluralisme i les idees dels seus afiliats i afiliades, amb estricte respecte a la dignitat professional i a les normes ètiques i legals que regulen la professió d'Infermeria.
 2. El Sindicat adoptarà totes les mesures al seu abast, en defensa dels interessos soci-professionals i laborals dels seus afiliats i afiliades i del suprem bé de la salut pública.
 3. L'elecció de càrrecs representatius i la presa d'acords pels diferents òrgans competents, es realitzarà conforme a principis democràtics i d'acord amb els presents estatuts.

 

Article 6.- Els fins del Sindicat d'Infermeria són els següents:

 1. Representar i defensar als seus afiliats i afiliades i els interessos de la Infermeria davant els organismes públics o privats en general, davant qualsevol persona física o jurídica, en quantes gestions o assumptes de caràcter professional, laboral social i econòmic reclamin la seva atenció, mitjançant l'exercici del seu dret a la negociació col·lectiva, dret de vaga, plantejament de conflictes col·lectius i individuals i presentació de candidatures per a l'elecció de comitès d'empresa, juntes de personal, delegats/as de personal i representants dels corresponents òrgans de l'Administració d'acord amb la normativa sindical vigent.
 2. Promoure, coordinar i col·laborar en qualsevol acció dirigida a estudiar i resoldre els problemes que es relacionin amb un millor coneixement i professionalització de la Infermeria, amb vista a millorar l'organització i prestacions de l'assistència sanitària.
 3. Com a persona jurídica independent dels elements que la integren tindrà capacitat per a realitzar tota classe d'actes socials i jurídics en ocasió de la seva activitat, així com per a obligar-se civilment i per a posseir, adquirir o alienar béns de qualsevol classe o naturalesa per qualsevol llit o mitjà legal. Podrà així mateix, a través dels seus representants legals, conferir poders a terceres persones, sol·licitar crèdits, constituir càrregues o gravàmens sobre els seus béns, administrant-los lliurement, i executar quantes accions cregui que li assisteixen en defensa dels seus drets i interessos.
 4. Organitzar i promoure activitats i serveis d'interès per al Sindicat i els seus afiliats i afiliades, per si mateix o mitjançant concert o acords amb tercers, podent realitzar, a aquest efecte, arrendaments de serveis amb professionals, participar en societats dedicades a la prestació de serveis, etc., salvaguardant el funcionament de l'activitat sindical.

Article 8.- Els afiliats i afiliades del Sindicat d'Infermeria que es trobin al corrent del compliment de les seves obligacions estatutàries, tindran els següents drets:

 1. Utilitzar els serveis del Sindicat.
 2. A revisar en el període d'exposició la gestió econòmica, a través dels llibres de comptabilitat del sindicat, en el primer trimestre de l'any i mitjançant una petició per escrit. Es farà en la seu i en presència de la persona responsable que correspongui a nivell econòmic en l'àmbit estatal, autonòmic o provincial, segons sigui procedent.
 3. A l'assessorament i defensa per part del Sindicat, els seus òrgans de govern i assessoria jurídica quan el precisin, si la seva causa s'enquadra en l'àmbit i competències del Sindicat, en les condicions generals que estableixi el Comitè Executiu Estatal.
 4. Disposar del carnet del Sindicat.
 5. Presentar-se com a candidats/as a les eleccions de representants del personal laboral, funcionari o estatutari, dels centres on treballin, en nom del Sindicat i prèvia autorització de l'òrgan corresponent.
 6. Accedir als càrrecs de govern i representació que es recullen l'us presentis estatuts.
 7. A elegir als càrrecs de govern i representació del Sindicat conforme es recull en els presents estatuts.
 8. Participar en les assemblees provincials i comissions de treball, podent ser elegits/as en les mateixes per als càrrecs que s'estableixin.
 9. Formular queixes i peticions, per escrit, davant el Sindicat, degudament fonamentades.
 10. A la utilització de les instal·lacions de les quals disposi el Sindicat, d'acord amb les normes i condicions que regulin el seu funcionament i utilització.
 11. A rebre informació del Sindicat i participar en quantes activitats es programin, a nivell estatal, autonòmic i provincial.
 12. A conèixer els Estatuts del Sindicat i els seus Reglaments.
 13. A la creació de Seccions Sindicals, a l'empara del que es preveu en la normativa legal vigent. Les Seccions Sindicals, aprovaran el seu reglament de funcionament intern que estarà sotmès a la previst en el present Estatut i al Reglament de funcionament intern de l'Autonomia corresponent.

Article 9.- Els deures dels afiliats i afiliades al Sindicat d'Infermeria són els següents:

 1. Complir el preceptuat en el present estatut, així com els acords i decisions dels òrgans del Sindicat i les normes generals d'aplicació.
 2. Estar al corrent al pagament de les quotes sindicals. El Comitè Executiu Estatal reglamentarà les mesures necessàries en els casos d'incompliment del pagament de la quota sindical.
 3.  Acatar les directrius disciplinàries del Sindicat que s'adoptin d'acord amb les normes estatutàries i reglamentàries.
 4. Comunicar al Sindicat els canvis de domicili o residència, així com qualsevol altra variació de les dades recollides en l'imprès d'afiliació.
 5. Exhibir el carnet del Sindicat quan calgui.
 6. No pertànyer ni col·laborar amb cap institució o organització pública o privada contrària als interessos, fins o principis del Sindicat d'Infermeria.
 7. Serà contrari als interessos i principis del Sindicat d'Infermeria, amb baixa automàtica en aquest, la incorporació de l'afiliat/a en candidatures presentades per altres organitzacions sindicals amb un àmbit funcional coincidents amb el del Sindicat d'Infermeria.”

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptats i gestionats pel SINDICAT D'INFERMERIA *SATSE amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts amb la persona afiliada, per al manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquesta última empleni o per a atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzats per a informar sobre els serveis oferts pel SINDICAT D'INFERMERIA *SATSE.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà la persona usuària sobre la fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals seran tractats durant el temps que duri la relació entre el Sindicat i l'o la titular de les dades, passant a estar bloquejats durant 5 anys, després dels quals es procedirà a la seva eliminació.

Destinataris de les dades personals
Les dades personals de la persona usuària no seran compartits amb tercers.

Secret i seguretat de les dades personals

El SINDICAT D'INFERMERIA *SATSE a adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

No obstant això, pel fet que SINDICAT D'INFERMERIA *SATSE no pot garantir la *inexpugnabilidad d'internet ni l'absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a la persona usuària sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s'estableix en l'article 4 del *RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

La persona usuària podrà exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el *RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d'accés: És el dret de la persona usuària a obtenir confirmació de si *SATSE està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que *SATSE hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.
 • Dret de rectificació: És el dret de la persona usuària al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió ("el dret a l'oblit"): És el dret de la persona usuària, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l'usuari o usuària hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'usuari o usuària s'oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. 
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de la persona usuària a limitar el tractament de les seves dades personals, quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari el necessiti per a fer reclamacions; i quan l'usuari o usuària s'hagi oposat al tractament.
 • Dret d'oposició: És el dret de la persona usuària que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de *SATSE.
 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de la persona usuària a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita al Responsable del tractament, dirigida a l'adreça c/ Cuesta de Sant *Domigno núm. 6, 28013 de Madrid, o l'adreça de correu electrònic: equip-dpd@satse.es Així mateix, podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de *SATSE, dirigint escrit a l'adreça de correu electrònic: privacitat-dpd@satse.es.

En l'escrit s'indicarà:

Nom, cognoms de la persona usuària, i s'adjuntarà còpia del DNI.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicili a efecte de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.

Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que l'usuari o usuària consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l'Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

 

Acceptació i canvis en aquesta Política de Privacitat

És necessari que la persona usuària hagi llegit aquesta Política de Privacitat. L'ús del Lloc web implicarà que es coneix la Política de Privacitat d'aquest.

El SINDICAT D'INFERMERIA *SATSE es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a la persona usuària, per la qual cosa es recomana a l'usuari o usuària consultar aquesta pàgina de manera periòdica per a estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (*RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 • Titular: SATSE
 • Adreça: Cuesta de Santo Domingo nº 6, 28013 de Madrid.
 • Contacte: 91 559 58 50 / satse@satse.es
 • Dades Registrals: el Sindicat d'Infermeria (SATSE) va dipositar els seus Estatuts i Actes de Constitució amb data 2 de Febrer de 1.979, sent inscrit amb el núm. 1.690 adquirint personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar el dia 23 de Febrer de 1.979 en virtut del que es disposa en l'art. 3 de la Llei 19/1977.
 • CIF: G - 28584035