Aliances

Altres aliances

Plataforma Estatal Infermera Escolar

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, el Fòrum Espanyol de Pacients, FEP, i el Sindicat Independent de l'Ensenyament Públic ANPE, van constitueixen a l'abril de 2019 la Plataforma Estatal d'Infermera Escolar amb l'objectiu d'aconseguir que nens, nenes i joves, professors i famílies es beneficiïn de la labor assistencial i de prevenció i educació per a la salut de les infermeres i infermers.

Aquestes tres organitzacions van decidir sumar forces per aconseguir que les administracions públiques sanitàries i educatives donin una resposta a les necessitats assistencials i de prevenció i promoció de la salut que existeixen en tots els centres escolars que hi ha al nostre país, acabant així amb la inseguretat assistencial i de cures existent.

La incorporació de la figura de la infermera al centre escolar representa per a les famílies una millora molt important al no haver de continuar patint la intranquil·litat de no tenir assegurada l'atenció dels seus fills i filles durant l'horari escolar. D'igual manera, afavoreix en gran manera la conciliació de la vida laboral i familiar, evitant l'absentisme en el treball dels pares i mares, i l'absentisme escolar dels menors per determinats problemes de salut.

Pel que fa als professors, s'allibera a aquests i a la resta de personal dels centres educatius de la responsabilitat que se'ls ha imposat de proporcionar una atenció sanitària per a la qual no estan formats ni tenen competències, amb les possibles conseqüències que això pot desencadenar per a ells mateixos i per als nens, nenes i joves.

Plataforma EBEP

SATSE, junt a un centenar d'organitzacions sindicals, constitueix a l'octubre de 2021 la Plataforma EBEP 36.3 amb el principal objectiu d'acabar amb l'actual monopoli sindical existent sobre la base d'una interpretació restrictiva de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP). Milers d'empleats públics no estan representats de manera justa i democràtica en les Meses Generals de Negociació autonòmiques i locals.

Actualment i arran d'una sentència del Tribunal Suprem de març del 2018, les diferents administracions públiques estan aplicant una interpretació errònia i desvirtuada de l'article 36.3 del EBEP, relatiu a la constitució de les meses de negociació en les administracions i entitats públiques que clarament beneficia als sindicats CC.OO., UGT i CSIF.

Aquesta situació comporta l'exclusió sistemàtica de la participació en les Meses Generals de Negociació de les Administracions Públiques d'altres organitzacions sindicals que obtenen en aquests àmbits un suport electoral suficient, i en molts casos superior a l'obtingut per les organitzacions sindicals esmentades, cosa que suposa de facto l'exclusió dels legítims representants triats directament pels empleats públics en benefici d'aquests sindicats afavorits.

Es dona la situació en alguns casos, que aquests sindicats entren a formar part de les meses de negociació en algunes administracions locals per imperatiu legal i sense haver concorregut a les eleccions sindicals.

Aquesta realitat dificulta enormement i de manera injusta l'acció sindical de les organitzacions professionals i sectorials, molt majoritàries en algunes administracions públiques, abocant en la pràctica la desaparició, a curt o mitjà termini, de l'actual teixit sindical independent.

Fòrum SI

SATSE forma part del Fòrum Social Independent (Fòrum SI), junt a d'altres organitzacions sindicals i associacions professionals, amb l'objectiu de crear un nou model d'associacionisme participatiu que promogui l'intercanvi d'idees sobre l'activitat i experiències de diferents sectors, entre ells, el sanitari.

Fòrum SI entén que l'associacionisme ha de configurar-se com un motor de canvi social i sosté que els organitzacions han de ser independents dels partits i dels grups de pressió.

Un element fonamental per a Fòrum SI és que el sindicalisme del Segle XXI ha d'especialitzar-se per a donar resposta solvent, professional i independent a cadascun dels sectors en els quals sigui present, basant la seva actuació en criteris de qualitat, servei, coneixement, normativa i independència.

L'associacionisme i sindicalisme independent enfront del sindicalisme polític fomentat al nostre país fins ara, pot representar eficaç i legítimament, no sols als treballadors en actiu, sinó a tots aquells interessos socials i grups que queden fora del sindicalisme polític: treballadors temporals, aturats, jubilats, usuaris, autònoms, etc., que conformen una part important de la societat civil.

Plataforma Sindical Plural

SATSE constitueix al juliol de 2019 la Plataforma Sindical Plural (PSP), junt a sindicats Unió Sindical Obrera (ÚS), Federació de Treballadors Independents de Comerç (Fetico), Associació Nacional de Professionals de l'Ensenyament (ANPE), Confederació de Quadres i Professionals (CCP), Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Geshta) i Confederació de Seguretat Local (CSL).

Es tracta d'un nou espai sindical amb l'objectiu comú de dur a terme una “regeneració sindical” a Espanya, que suposi retornar del model bisindicalista actual al pluralista pel qual apostava la Constitució i que després va ser desvirtuat pel desenvolupament de l'Estatut dels Treballadors, la Llei orgànica de Llibertat Sindical (LOLS) i l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.

La PSP defensa que la LOLS és excloent en la promoció o preavís d'eleccions ja que parteix del “atzucac” que suposa el terme ‘major representativitat’, que atorga aquesta potestat només als dos sindicats que ostenten més del 10% a nivell estatal, sense tenir en compte que una altra organització pugui tenir afiliats i candidatura per a unes eleccions sense comptar amb aquest 10% nacional.

La unió d'aquestes set organitzacions està oberta a tots els que considerin que la legislació sindical els margina i que és necessari racionalitzar-la. Aquesta Plataforma també vol obrir les meses de diàleg social a més veus que aportin noves idees i contribueixin a millorar l'opinió pública sobre el sindicalisme en el seu conjunt.

Unitat Infermera

SATSE constitueix ‘Unitat Infermera’, al maig de 2022, junt al Consell General d'Infermeria (CGE); l'Associació Nacional de Directius d'Infermeria (CAMINI); la Conferència Nacional de Degans d'Infermeria (CNDE); Societats Científiques Infermeres i l'Associació Estatal d'Estudiants d'Infermeria (AEEE).

L'objectiu d’ ‘Unitat Infermera’ és treballar de manera conjunta per a aconseguir un major desenvolupament del col·lectiu en tots els àmbits (professional, laboral, acadèmic, científic, gestió…). I, a més, reclamar les millores que necessita per  poder prestar la seva labor assistencial i de cures com es mereix el conjunt de la ciutadania.

Unitat Infermera neix amb el compromís de fer una la veu de tota la Infermeria en pro de la salut de les persones, la seguretat del pacient, la sostenibilitat del Sistema Sanitari, el desenvolupament professional i la defensa dels interessos d'infermeres i infermers.

Entre altres objectius, destaquen el vetllar per l'adequada imatge i el reconeixement social i professional de les infermeres i infermers; el desenvolupament de la disciplina infermera en tots els àmbits i defensar un sistema sanitari públic, universal, accessible i sostenible.