Ràtio d'infermeres per mil habitants

Espanya

5,9


INFERMERES PER MIL
HABITANTS 
Mitjana Europea 

8,8


INFERMERES PER MIL
HABITANTS
A la cua d'Europa
A Espanya, el nombre d'infermeres per mil habitants és molt inferior a l'entorn europeu.
En els darrers anys, aquesta diferència s'ha vist accentuada per la posada en marxa de mesures de control de despesa, cosa que ha portat Espanya a perdre el prestigi de ser un dels millors sistemes sanitaris. 
 
Països com Bèlgica, Suïssa, Luxemburg, Irlanda i Alemanya tenen més de 10 infermeres per 1.000 habitants; Islàndia, Suècia, Dinamarca i Noruega tenen més de 15. 
 
Tan sols es troben per sota de la xifra espanyola Bulgària, Letònia, Xipre i Grècia.
Corregint els dèficits d'infermeres aconseguiríem una sanitat més humana, segura i millors resultats de salut 
Augmentar per humanitzar 
És freqüent al nostre país trobar infermeres diàriament, amb més de quinze pacients hospitalitzats a càrrec seu, amb fins a cinc pacients en vigilància intensiva, amb una població atesa en Atenció Primària que supera les seves capacitats o en una residència de persones grans atenent més de 100 residents.

En aquestes condicions resulta molt complicat garantir una assistència humanitzada, segura i de qualitat, podent desencadenar-se conseqüències tant en els pacients com en la mateixa salut dels professionals.
Millors resultats de salut
Nombrosos estudis demostren que disminuint el nombre de pacients que atén cada infermera es redueixen sensiblement els reingressos i complicacions hospitalàries. En Atenció Primària, s'ha demostrat una major adherència terapèutica i una menor incidència de complicacions en processos crònics. 
Necessitat de legislar
Una Llei que reguli un màxim de pacients per infermera per a garantir la seguretat del pacient i una millor assistència, sense desigualtats territorials i equiparada a la mitjana europea. 
Actualment, al nostre país, no existeix una regulació específica sobre el nombre màxim de pacients que una infermera pot atendre per a poder garantir una prestació de cures adequada. Cada centre sanitari fa aquesta assignació sobre la base de criteris, la major part de les vegades, d'índole gestor-econòmic, en lloc de criteris que obeeixin a la qualitat de l'assistència en funció de la complexitat de les cures que es requereixen. 
Això provoca grans desigualtats, no només entre els diferents Serveis Sanitaris de les comunitats autònomes, sinó, fins i tot, entre els mateixos centres sanitaris d'un mateix territori. 
Regular el nombre de pacients per infermera en una llei suposaria garantir la prestació d'unes cures de qualitat de manera responsable, segura i equitativa en tot l'Estat. 
Un precedent en Educació
Per què no en Sanitat?
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació 
Estableix el nombre màxim d'alumnes per docent per a garantir la qualitat de l'ensenyament, fent una distinció entre alumnes d'Educació Infantil, Primària i Secundària, atenent les necessitats específiques que cada etapa comporta.

La nostra resposta

per a combatre el dèficit d'infermeres

L'any 2018 iniciem una recollida de signatures a tot l'Estat l'aprovació al Congrés dels Diputats d'una Llei que garanteixi la seguretat del pacient en tots els hospitals, centres de salut i la resta de centres sanitaris i sociosanitaris del conjunt de l'Estat, a través d'una assignació màxima de pacients per cada infermera i infermer