Jubilació anticipada

Riscos inherents a la professió infermera i factors que influeixen negativament en la salut

La contínua exposició a agents biològics i químics, sobreesforços físics, i alts nivells d'estrès i càrrega emocional repercuteixen molt negativament en la salut

Les infermeres, al realitzar la seva professió, es veuen sotmesos al llarg de tota la seva trajectòria laboral a uns riscos intrínsecs que influeixen negativament en la seva salut, com són els alts nivells d'estrès i càrrega emocional, a més de la contínua exposició a agents biològics, físics i químics.

A aquests factors se suma la realització de torns rotatoris i nocturns que repercuteixen molt negativament en la salut dels professionals.

Les infermeres i infermers estan exposats, de manera permanent, a nombrosos riscos per a la seva seguretat i salut. Els principals són els químics i biològics, els derivats de treballar a torns i a la nit o la sobrecàrrega laboral i els menys reconeguts o dels que menys es parla, però que tenen conseqüències nefastes per a la salut dels i les professionals, i que s'han multiplicat, sobretot amb la pandèmia de la COVID-19, són els riscos psicosocials, sent aquests, en gran manera, els que en període de pandèmia han generat un important abandonament de la professió xifrat entorn del 20%.
RISCOS QUÍMICS I BIOLÒGICS

Les i els professionals d'Infermeria estan exposats permanentment a agents com les radiacions ionitzants i no ionitzants, gasos, el soroll, la il·luminació, la temperatura i les vibracions.

S'enfronten cada dia al risc de contagis per inhalació, corts, talls o contacte de bacteris, fongs, virus o paràsits, que poden donar lloc a malalties greus i incapacitants.

TREBALL PER TORNS I NOCTURNITAT

Un alt percentatge del col·lectiu infermer desenvolupa el seu treball fent torns rotatoris que inclouen horari nocturn durant gran part de la seva vida laboral. 

Existeix una extensa evidència científica que sustenta que aquest sistema de treball repercuteix molt negativament en la seva salut i és causa d'un envelliment prematur.

ESTRÈS I ESGOTAMENT EMOCIONAL

Les infermeres/infermers pateixen unes condicions laborals adverses (sobrecàrrega laboral, agressions, alta exigència d'atenció, alerta permanent...) que provoquen alts nivells d'estrès i burnout.

El contacte permanent amb el patiment, la malaltia i la mort suposa també una gran sobrecàrrega emocional amb importants conseqüències per a la salut, que s'han vist agreujades per la pandèmia de la COVID-19.