IMPULS I RECONEIXEMENT PROFESSIONAL

Nous espais professionals

La nostra prioritat és donar impuls a la creació de polítiques actives per a l'ocupació en noves competències i àmbits d'actuació
Defensem ocupació qualitat, estable, justa i reconeguda, però també, i no menys important, és la creació d'ocupació a través de l'impuls de polítiques actives per a l'ocupació en noves competències i àmbits d'actuació.

Aquestes polítiques es tradueixen en potenciar les competències infermeres en el Sistema Nacional de Salut: gestió de llits, hospitalització a domicili, gestió de casos, seguiment a la cronicitat i pluripatologia, triatge, gestió de recursos. També en l'àmbit sociosanitari, en centres de dia, centres de mitja i llarga estada, equips d'avaluació de la dependència; i en l'àmbit educatiu, amb la figura de la Infermera Escolar.

I també implica potenciar les competències de fisioterapeutes, el que indubtablement passaria per incrementar la presència de fisioterapeutes tant en Atenció Primària, fomentant una agenda pròpia, equips d'atenció precoç, unitats específiques d'atenció fisioterapèutica domiciliària a crònics complexos i pluripatològics, com en els hospitals. Tot això per a garantir l'atenció fisioterapèutica de manera continuada, incloent-hi els festius i caps de setmana.

La figura de la Infermera Escolar

La infermera escolar és clau per cuidar, educar i protegir la salut de la infància i adolescència. Actualment és un professional consolidat en alguns països d'Europa, però en el nostre país, ens trobem sense una regulació clara i uniforme

El nombre de infermeres que realitzen la seva activitat dins de l'àmbit educatiu és molt escàs en relació al nombre d'establiments d'ensenyament i alumnes que hi ha a tot l'Estat.

La nostra organització aposta per un model de consens entre Sanitat i Educació, que faciliti la presència de la infermera dins dels centres educatius on desenvolupi les competències d'aquesta figura. Aquestes competències abasten tant la terapèutica o assistencial, com l'educació per a la salut o la prevenció, a través de la col·laboració, suport i assessorament a tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, famílies i professorat.
La infermera gestora de casos és una figura cada dia més necessària a causa del progressiu envelliment de la població i el conseqüent augment de la cronicitat i la pluripatologia.

Les seves funcions se centren en facilitar a cada pacient tots els recursos sanitaris i sociosanitaris necessaris per donar resposta a les seves necessitats de salut, mitjançant la coordinació entre professionals i nivells assistencials. D'aquesta manera es converteix en el referent de pacients i cuidadors al llarg de tot el procés assistencial, garantint la continuïtat, evitant duplicacions i millorant l'efectivitat dels resultats clínics.

Des de SATSE reivindiquem la necessitat d'implantar de manera generalitzada aquesta figura en el conjunt de l'Estat, ja que suposa una oportunitat immillorable per potenciar el rol autònom de les infermeres, així com per assegurar una atenció integral de qualitat a pacients i millorar l'eficiència del sistema sanitari.
El sistema de triatge és una eina de gran utilitat atesa la massiva afluència de pacients als centres. És necessari disposar d'un model de classificació en funció de la gravetat que presenten, controlant així el flux de pacients i optimitzant l'atenció de les seves necessitats.

Fa anys que les infermeres han demostrat ser les professionals més adequades per al desenvolupament d'aquesta tasca. La relació que estableix amb pacients i familiars afavoreix la comunicació i incrementa la satisfacció percebuda, alhora que millora la classificació de pacients i els temps d'assistència, agilitzant la seva atenció.

Per això, a SATSE defensa la importància de la infermera de triatge com a figura clau per a la millora de la qualitat assistencial durant els processos d'acollida, valoració, classificació i distribució de pacients, així com per contribuir a l'eficiència del sistema sanitari.
L'hospitalització a domicili és una modalitat assistencial on es proporciona atenció sanitària especialitzada de caràcter hospitalari en el domicili de la persona, quan ja no necessiten romandre en el centre hospitalari.

Té com a objectiu prestar cures en la mateixa quantitat i qualitat que a l'hospital, però en règim ambulatori. D'aquesta manera, el pacient i el seu entorn participen de manera més activa en el seu procés, evitant els inconvenients de l'hospitalització (riscos d'infeccions nosocomials, desplaçaments, temps perduts, etc.) i millorant la càrrega assistencial dels centres i l'eficiència de la gestió sanitària.

Són diversos els serveis de salut que han apostat per incloure aquesta modalitat en la seva cartera de serveis, amb diferents criteris i organització, convertint a la infermera d'hospitalització a domicili en una aposta de futur en una societat amb una clara tendència a la cronicitat i la pluripatologia complexa.

Des de la nostra organització donem suport en aquesta aposta, acompanyada sempre dels recursos i mitjans necessaris perquè les infermeres puguin desenvolupar el seu màxim potencial, no sols com a integrant de l'equip multidisciplinari, sinó com a líder de les cures domiciliàries que històricament ha desenvolupat combinant el benestar del pacient amb la qualitat assistencial.