Laboral

Sanitat reprèn les negociacions per a modificar l'Estatut Marc

El nostre objectiu en la negociació de l'Estatut Marc és aconseguir un acord que millori les condicions laborals del personal estatutari del SNS

SATSE ha participat en les negociacions amb el Ministeri de Sanitat per a modificar l'actual Llei de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

SATSE espera que, en aquesta segona fase de les negociacions, es pugui anar més enllà de simplement revisar la norma existent i s'incorporin les reivindicacions dels professionals sanitaris concordes a les seves necessitats actuals.

Per al Sindicat, l'objectiu de la negociació de l'Estatut Marc és aconseguir un acord que millorin les condicions laborals del personal estatutari del SNS.

Ha de ser ambiciós i abordar de manera integral les necessitats del nostre col·lectiu

El Sindicat confia que s'abordin tots els assumptes pendents amb la major agilitat i transparència possible, ja que han transcorregut onze mesos en què la negociació entre el Ministeri de Sanitat i els representants dels treballadors ha estat “en suspens”.

Solapament

Entre altres propostes, SATSE ha destacat la necessitat que l'Estatut Marc inclogui garanties per a una planificació regular de la jornada al llarg de tot l'any i el reconeixement en totes les autonomies del solapament de jornada per a garantir la continuïtat assistencial en el treball a torns.

 

SATSE recorda que l'Estatut Marc és una Llei que està al mateix nivell legislatiu (llei ordinària) que l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP).  A més, compta amb el factor afegit que és una norma “específica” del personal estatutari i preval sobre altres normes en tot el propi i específic.

 

Jornada laboral

Des de SATSE també s'ha demandat la generalització en tot l'Estat de la jornada setmanal de 35 hores, possibilitar la reducció voluntària de jornada a partir una determinada edat, i propiciar l'exempció de nits i guàrdies a partir dels 55 anys sense pèrdua retributiva.

Un altre aspecte necessari és la regulació del “nomenament de relleu” per a fer efectiu el dret a la jubilació parcial; definir el dret a la jubilació voluntària anticipada, i incentivar la prolongació del servei actiu a partir de l'edat de jubilació ordinària per a aconseguir el 100% de la pensió màxima.

Classificació professional

El Sindicat d'Infermeria ha reclamat, així mateix, una classificació professional per a les infermeres i fisioterapeutes en concordança amb el seu nivell de formació i titulació, així com al seu nivell de responsabilitat, i una revisió de funcions de totes les categories.

Per a l'organització sindical resulta prioritari, a més, recuperar l'abonament íntegre de les pagues extraordinàries que tenen retallades els professionals des de 2010 i regular la mobilitat voluntària a través del concurs de trasllats obert i permanent en tots els serveis de salut. 

Carrera

Finalment, SATSE subratlla la pertinència de definir les retribucions fixes de quantia variable, i la seva repercussió en les pagues extraordinàries i en determinades situacions (IT, vacances…), i afavorir la promoció interna, garantint el cobrament de carrera professional i triennis en la categoria superior.

Les pròximes reunions de l'Àmbit de Negociació per a abordar la reforma de la Llei de l'Estatut Marc tindran lloc, segons el calendari acordat, seran el 2, 10, 23 i 29 d'abril.