Llei de transparència

La transparència i les normes de bon govern són els eixos bàsics fonamentals de tota acció desenvolupada des del Sindicat d'Infermeria.

 Així, durant els seus 17 anys d’existència, AMIC  ha manifestat de manera reiterada el seu compromís amb el desenvolupament de les millors pràctiques de govern i els principis de l'ètica en tots els àmbits d'actuació de l'organització.
 
 

Per complir aquest compromís, AMIC  compta amb un sistema de normes internes que controlen la gestió eficient, la transparència i la responsabilitat de l'organització.

 
Seguint amb aquesta política, i en compliment de l'Article 8.1.c) de la Llei En compliment de l'Article 8.1.c) de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  publiquem a continuació les subvencions i/o ajudes públiques que en l'àmbit autonòmica de Catalunya li han estat concedides a aquesta organització. Aquesta organització no ha rebut cap subvenció a l'exercici 2020.