SATSE proposarà a Sanitat més de 20 millores a l'Estatut Marc del personal estatutari

16 setembre 2022
Enfermera asiste con oxígeno una paciente del Hospital del Mar de Barcelona en plena crisis del COVID

Les modificacions  centrades en dos grans objectius, consolidar drets laborals que els tribunals de Justícia ja reconeixen i millorar les condicions de treball dels professionals sanitaris.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, proposarà al Ministeri de Sanitat més d'una vintena de millores a l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut amb l'objectiu d'actualitzar aquesta norma que ja compta amb gairebé 20 anys i que requereix incorporar mesures que aprofundeixin en els drets del personal sanitari públic i en la regulació de les seves condicions laborals bàsiques, la qual cosa també suposarà una atenció sanitària més segura i de més qualitat.

En el marc de la primera reunió de l'Àmbit de Negociació que començarà a revisar l'Estatut Marc, i que tindrà lloc el 21 de setembre, SATSE traslladarà als responsables del Ministeri de Sanitat diferents canvis a l'articulat d'aquesta norma en la confiança que el Govern sigui receptiu als mateixos i treballi en coordinació amb les comunitats autònomes per donar passos endavant en el camí iniciat al juny, amb l'aprovació dels primers canvis d'aquesta llei, per combatre la temporalitat en el Sistema Nacional de Salut i beneficiar al sistema en el seu conjunt i els seus professionals.

En concret, el Sindicat d'Infermeria busca donar un impuls decisiu a l'Estatut Marc amb noves millores centrades en dos grans objectius, consolidar drets laborals que els tribunals de Justícia ja reconeixen i millorar les condicions de treball dels professionals sanitaris.

Entre altres propostes, SATSE plantejarà en la reunió de l'Àmbit de Negociació que, dins dels principis generals de l'Estatut Marc, s'incorpori la promoció de polítiques de millora contínua de les condicions laborals en l'SNS (jornada, trasllats, itinerari laboral, reconeixement retributiu, ofertes públiques d'ocupació…) que siguin desenvolupades posteriorment per les diferents administracions autonòmiques de manera harmònica en el conjunt de l'Estat.

D'igual manera, proposa que es regularitzi la convocatòria dels processos de selecció (concurs oposició) perquè aquests es desenvolupin en cada servei de salut, almenys, un any sí i un altre no, i que sempre es justifiqui degudament la creació i amortització de places estatutàries en l'SNS per part de les administracions públiques competents.

SATSE també plantejarà que es reguli una nova tipologia de contractació de personal estatutari mitjançant els ‘nomenaments de relleu’ per a facilitar de manera efectiva el dret a la jubilació parcial del personal estatutari que voluntàriament vulgui accedir a aquesta mena de jubilació, mitjançant la incorporació de nou personal que cobrirà la part de jornada que el jubilat parcial deixi de realitzar.

 

Així mateix, el Sindicat d'Infermeria sol·licitarà que es reguli en l'Estatut Marc l'obligació que l'administració publiqui les plantilles orgàniques perquè siguin conegudes les plantilles reals dels centres sanitaris i, d'aquesta manera, impedir que de nou es puguin ocultar les altes taxes de temporalitat en els serveis de salut. D'altra banda, exigirà que el professional pugui conèixer amb antelació suficient la planificació anual de la seva jornada laboral per a evitar l'alteració de les planilles de treball que amb massa freqüència es produeix en els centres sanitaris i, en moltes ocasions, sense una justificació raonable.

SATSE també proposarà, com ja va traslladar en anteriors reunions al Ministeri, la introducció d'un article nou per a regular les places de difícil cobertura a fi que aquestes puguin ser identificades i oferides als professionals, incorporant mesures incentivadores perquè els professionals sanitaris optin per incorporar-se a aquestes places que per pertànyer a un determinat àmbit rural, zona amb menor població o de gran dispersió geogràfica, entre altres factors, no els resulten atractives per al seu acompliment laboral i amb poques expectatives de desenvolupament professional.

Pel que fa a que l'Estatut Marc incorpori drets laborals que la justícia ja ha reconegut a través de nombroses sentències es troba que al personal temporal li siguin reconeguts i retribuïts els triennis i la carrera professional, així com que el professional en Incapacitat Temporal (maternitat, lactància, malaltia…) pugui gaudir de les seves vacances quan es reincorpora.

D'altra banda, el Sindicat reclama que els concursos de trasllats siguin oberts i permanents perquè l'accés a un trasllat voluntari no es demori anys com fins ara i, d'altra banda, també reclama que el professional que es desplaça a treballar a una altra autonomia tingui el reconeixement automàtic del nivell de carrera professional que ja tingués consolidat en la seva comunitat d'origen.

Finalment, en la reunió de l'Àmbit de Negociació, que obre el procés negociador entre Govern i organitzacions sindicals per a millorar l'Estatut Marc, SATSE defensarà que, en cas que es produeixin situacions excepcionals, com la pandèmia del COVID-19, les mesures que s'hagin d'adoptar en matèria de salut pública que afectin els professionals siguin informades prèviament als representants dels professionals i revisades periòdicament amb la seva participació.