SATSE acorda millores laborals per a les infermeres dels centres de Fresenius Medical Care

13 setembre 2021
Enfermero en una Unidad de Diálisis

Entre altres millores s'ha aconseguit el reconeixement del “solapament” de jornada, que és el temps que una infermera o infermer dedica, fora de la seva jornada laboral, a donar al company/al fet que li relleva informació clínica fonamental.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha aconseguit millores en les condicions laborals de la infermeres i infermers que treballen en els centres de diàlisis de l'empresa Fresenius Medical Care (FMC) al nostre país, en aspectes relatius al registre de la seva jornada de treball i el dret a la desconnexió digital.

Després de més d'un any de negociació, SATSE, al costat d'altres organitzacions sindicals, ha acordat amb l'empresa la nova política que regirà el procediment de registre de jornada i la regulació de la desconnexió digital en els centres de treball de l'empresa, qüestions ambdues que són exigències legals per a totes les empreses de cara a evitar abusos en matèria de jornada laboral.

Entre altres millores el Sindicat destaca haver aconseguit el reconeixement del “solapament” de jornada, que és el temps que una infermera o infermer dedica, fora de la seva jornada laboral, a donar al company que li relleva informació clínica fonamental i transcendent sobre l'evolució i cures que requereixen els seus pacients. Una informació vital que, d'igual manera, rep quan entra a treballar per part del professional que li ha precedit en el torn anterior.

Així mateix, s'ha aconseguit salvaguardar, d'una banda, aquells acords de centre o convenis col·lectius propis amb millors condicions laborals en el seu conjunt, i, per un altre, que la interrupció de jornada per a descans dels treballadors amb jornada partida sigui d'un mínim de 60 minuts, 30 minuts més que el regulat abans del nou acord.

Pel que fa a la política interna reguladora del dret a la desconnexió digital de cara a garantir als professionals el respecte al seu temps de descans, permisos, vacances, i afavorir la conciliació de la vida laboral i personal, s'ha inclòs la consideració que només podran ser anomenades dins del seu període de desconnexió digital aquelles persones treballadores que l'hagin comunicat prèviament a l'empresa. Aquesta comunicació es durà a terme preferiblement per telèfon i s'establirà un sistema de trucades rotatori de voluntaris per a evitar suposats de discriminació.

Així mateix, i en cas que un professional sigui cridat a acudir al treball durant el seu període de desconnexió digital, aquestes hores de treball seran abonades com a hores extres. D'un altre banda, s'ha acordat la creació d'una comissió de seguiment que s'encarregarà de vetllar perquè es respecti el dret a la desconnexió digital de les persones treballadores.

“Totes les millores aconseguides, després de mesos d'àrdua negociació, constitueixen una evident millora en les condicions laborals d'uns professionals que han demostrat, abans i durant la pandèmia, el seu esforç, dedicació i compromís per a atendre i cuidar com es mereixen a les persones amb insuficiència renal crònica que estan en tractament de diàlisi”, conclou.