100 mesures per acabar amb el greu problema de les "desorbitades" llistes d'espera al nostre país

13 març 2023
Enfermera atiende a un paciente de Atención Primaria

Nova iniciativa de SATSE davant la inacció de governs i partits per a acabar amb les esperes de setmanes i mesos en la Sanitat Pública.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha traslladat a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, un document amb més de 100 mesures i actuacions per acabar amb el greu problema de les "desorbitades" llistes d'espera que pateix el nostre sistema sanitari des de fa anys i que s'ha agreujat a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Al igual que va fer en dates recents per solucionar les deficiències i problemes que pateix l'Atenció Primària al nostre país, SATSE ha elaborat un exhaustiu document de propostes perfectament assumibles i realitzables en el conjunt de l'Estat per part dels diferents serveis de salut. Totes elles tenen el mateix objectiu de reduir les llistes d'espera i així millorar l'atenció sanitària i cures als pacients i a l'conjunt de la ciutadania.

En primer lloc, SATSE, primer sindicat de la sanitat pública del nostre país, proposa la posada en marxa d'un "Pla de xoc" per reduir les llistes d'espera amb una durada d'almenys un any, i amb actuacions concretes, com generalitzar un horari normalitzat d'atenció per la tarda (de 15.00 a 22.00 hores), de dilluns a diumenge; garantir la disponibilitat de totes les llits que es poden ocupar als hospitals, i establir de manera normalitzada les altes d'ingressos hospitalaris per part del personal mèdic, tots els dies de la setmana, i, almenys, de 9.00 a 22.00 hores.

Així mateix, SATSE planteja la instauració de la consulta d'alta resolució/acte únic, per a evitar les múltiples cites d'un mateix usuari fins a completar la realització d'un diagnòstic o una intervenció; un control efectiu de les agendes i cites en consulta; establir un circuit diferenciat en consultes i quiròfan amb personal addicional i horari independent, i implementar una adequada digitalització de la història clínica i una correcta coordinació de les eines informàtiques per a aconseguir un seguiment compartit i coordinat.

D'un altre costat, el Sindicat subratlla la necessitat d'impulsar el desenvolupament de protocols d'actuació conjunta entre Atenció Primària i Especialitzada en processos assistencials d'elevada prevalença, processos de derivació i en aquells que generen majors demores en consultes especialitzades i/o proves diagnòstiques/terapèutiques.

“Cal racionalitzar la petició de proves diagnòstiques, així com permetre que la infermera d'Atenció Primària sol·liciti, sota protocol consensuat, les proves complementàries bàsiques necessàries per a una primera consulta especialitzada i, d'aquesta manera, poder agilitzar el procés assistencial”, apunta SATSE.

 

Hospitalització domiciliària

A més de la modernització de l'equipament i infraestructures existents, el Sindicat considera molt necessari potenciar els centres d'especialitats i l'hospitalització domiciliària, apostant per la figura de la infermera com a líder en les cures domiciliàries, així com optimitzar de l'ús de les sales quirúrgiques d'urgències i la protocol·lització d'altes a les sales de reanimació.

Segons SATSE, les infermeres i fisioterapeutes poden i han de jugar un paper clau en la disminució de les llistes d'espera. Per a això, i entre altres mesures, s'aposta per implementar la figura del coordinador i responsable d'Infermeria de les llistes d'espera quirúrgiques, de consultes externes i proves diagnòstiques, i reforçar la figura de la infermera d'Admissió.

Altres actuacions proposades són implementar la figura de la infermera coordinadora de les consultes d'alta resolució/acte únic; impulsar la col·laboració d'Infermeria, a través de la creació d'unitats d'accés vascular, i incrementar la realització programada de Cirurgia Menor per a Infermeria, tant en Atenció Especialitzada com en Atenció Primària.

Pel que fa als fisioterapeutes, resulta essencial incrementar la seva presència en Atenció Primària i Atenció Especialitzada. Aquest professional ajuda a millorar la qualitat de vida d'aquells pacients que es trobin en llista d'espera quirúrgica i disminueix els temps dels postoperatoris i d'ingressos hospitalaris, generant més llits lliures, subratlla SATSE.

 

Control i seguiment

D'un altre costat, cal propiciar un control exhaustiu i detallat de l'activitat assistencial desenvolupada en cada jornada, tant de demà com de tarda i de dilluns a diumenge, quant al número i tipus de processos concrets abordats per cada especialitat mèdica, en el referent, almenys, a l'àrea quirúrgica i al de consultes externes.

La regulació de l'activitat privada i la millora en la inspecció resulta fonamental, segons el Sindicat. En l'actualitat, no existeix un sistema de vigilància i seguiment per a impedir que els interessos propis de l'activitat privada no interfereixin en l'obligada dedicació i eficiència en la seva activitat pública.

Davant aquesta realitat, SATSE proposa que l'incompliment de les condicions de compatibilitat autoritzada se sancioni segons es determini reglamentàriament. A més, han d'evitar-se els conflictes d'interessos que podrien donar-se quan el professional dugués a terme conductes presumptament poc ètiques que repercutirien en el funcionament del sistema públic, com podria ser la de “derivar” pacients des de la sanitat pública a un centre sanitari privat.

També ha d'evitar-se la pràctica, igualment poc ètica i com primera opció, de desviar pacients des d'unitats i consultes del sistema sanitari públic als programes d'acte concertació o, d'altra banda, als centres concertats en la sanitat privada per a la reducció de les llistes d'espera. Per això, una altra de les mesures proposades per SATSE és instar els centres a realitzar una auditoria independent de manera anual per a evitar presumptes males pràctiques de manera que es garanteixi la transparència de les llistes d'espera.