Subscrit l'acord que millorarà les condicions laborals i professionals dels infermers

30 juliol 2013

L'Acord suposarà pel col·lectiu infermer més ocupació i competències, un major desenvolupament i reconeixement professional i una millor situació laboral. Entre altres mesures, estableix el desenvolupament immediat de la prescripció infermera i de les especialitats d'Infermeria, així com el foment de polítiques actives de promoció d'ocupació infermer en nous àmbits d'actuació.

La Mesa Estatal de la Professió Infermera i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat van subscriure el passat 30 de Juliol, un acord pel qual es desenvoluparan diferents actuacions que milloraran les condicions professionals i laborals del col·lectiu d'Infermeria, i enfortiran el Sistema Nacional de Salut, garantint una assistència sanitària pública, gratuïta, universal i de qualitat.  

En presència del president del Govern, Mariano Rajoy, el president del Sindicat d'Infermeria, SATSE, Víctor Aznar, i el del Consell General d'Infermeria, Máximo González Jurado, han signat amb Ana Mato, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un acord que suposa un compromís ferm de les parts amb un Sistema Nacional de Salut basat en l'equitat, universalitat, gratuïtat i accessibilitat, així com amb una assistència sanitària on es garanteixi en tot moment les màximes cotes de qualitat i seguretat dels pacients.
En virtut de l'acord, les parts assumeixen compromisos tan rellevants com la professionalització de la gestió clínica sobre la base de mèrits, coneixements i competències; el desenvolupament definitiu tant de les especialitats com de la prescripció infermera, i la gestió optima dels recursos humans sobre la base de les necessitats dels pacients.
Altres temes contemplats en l'acord són el foment de polítiques actives de promoció d'ocupació infermera en nous àmbits d'actuació; les bases per al desenvolupament conjunt del futur Registre Estatal de Professions Sanitàries, i el compromís d'implantar en tota Espanya la Directiva Europea 2010/32/UE, de 10 de maig, del Consell, per la qual els països comunitaris estan obligats a l'establiment de mesures de bioseguretat que minimitzin l'exposició a malalties de transmissió sèrica com el VIH/SIDA o hepatitis, com a conseqüència de l'exposició dels professionals sanitaris a puntxades accidentals amb material clínic punxent.

Respecte de la prescripció infermera, el Ministeri es compromet per escrit al desenvolupament, mitjançant reial decret d'aquesta competència infermera, tal com ja estableix l'article 77.1 i la Disposició addicional dotzena de la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (coneguda popularment com a Llei del Medicament). Cap destacar que aquest article ja establia el mandat al Govern de desenvolupar jurídicament aquesta competència infermera que finalment veurà la llum amb més de quatre anys de retard. D'aquesta manera, es desenvoluparan dos tipus de prescripció infermera: autònoma que concerneix a medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris; i a través de protocols i guies de pràctica clínica i assistencial (consensuats pel Ministeri i les Organitzacions Col·legials de Metges i Infermers) per al cas dels medicaments subjectes a prescripció mèdica.

Especialitats infermeres
El document subscrit per Sanitat i Infermeria inclou també el compromís del Ministeri de promoure la creació de la categoria d'infermer especialista en tots els serveis de salut. Així mateix, es compromet a definir i regular les funcions específiques dels infermers especialistes per a la direcció, avaluació i prestació de les cures especialitzades d'infermeria, d'acord amb les competències professionals previstes als programes formatius.

El Ministeri també es compromet a promoure quantes mesurades siguin necessàries per facilitar la posada en marxa de les convocatòries de les proves d’avaluació de la competència pendents per a l’accés per via excepcional, prevalent criteris similars als quals es tenen en compte per a altres professionals quant a ampliació dels terminis per a adquisició de mèrits per a l'accés, increment del nombre d'oportunitats, tipus de proves, etc.; per a les especialitats d'Infermeria Familiar i Comunitària, Infermeria Pediàtrica, Infermeria Geriátrica i Infermeria de Cures Mèdic-Quirúrgiques.

Cap també destacar que ambdues entitats, Ministeri i Infermeria, han acordat la realització conjunta d'un estudi sobre les necessitats d'infermers i infermeres especialistes en els serveis de salut i en el conjunt del SNS de cara a poder desenvolupar de forma eficient i científica les futures polítiques sanitàries.
L'acord subscrit dóna també especial protagonisme a la necessitat de garantir la sostenibilitat de l'actual Sistema Nacional de Salut, resultant imprescindible el desenvolupament d'un Pacte d'Estat per la Sanitat que garanteixi les mateixes cotes de qualitat i seguretat pels pacients. Un pacte on es deixi de banda la confrontació política o corporativista per fer prevaler en tot moment el diàleg  a favor del futur de la sanitat.

A destacar

  • Acord entre la Mesa Estatal de la Professió Infermera i el Ministeri de Sanitat

    31 juliol 2013 - 1,83 MB Descargar